Jak psát do Minerálu - pokyny pro autory

Časopis Minerál vychází 6x ročně, zpravidla na konci každého sudého měsíce. Tematická čísla sestavuje editor. Ediční plán (seznam témat a editorů) naleznete zde.

Struktura časopisu sestává ze šesti rubrik

 1. Minerály, lokality – hlavní rubrika. Do této rubriky přijímáme k uveřejnění veškeré práce týkající se minerálů a jejich lokalit (tuzemské i zahraniční).
 2. Drahé kameny – rubrika věnovaná drahým kamenům, jejich výskytu, zpracování či historii.
 3. Informace, kronika, listárna – rubrika informativní, upozorňuje na různé mineralogické akce, burzy, výstavy, vynikající či neobvyklé nálezy apod. Dále obsahuje recenze mineralogické a jiné příbuzné literatury, připomíná osobnosti a plní funkci fóra, do kterého můžete přispět svými náměty, podněty, kritikou či jinak.
 4. Tip na výlet – rubrika věnována nejen mineralogům a sběratelům, ale všem zájemcům, kteří se byť jen okrajově chtějí seznámit s problematikou geologických věd, a to především formou exkurzí a výletů na geologicky, mineralogicky či montanisticky významná nebo zajímavá místa.
 5. Fejeton, povídka, reportáž – rubrika učená pro Vaše zážitky z terénu nebo různých jiných akcí, ale také pro satirické nebo sarkastické a zejména neadresné upozornění na něco, co se vám líbí či nelíbí.
 6. Podivuhodné přírodní výtvory – rubrika seznamující čtenáře s geologicky zajímavými místy a přírodními památkami.

Rubriky časopisu Minerál lze i alternovat tak, že není-li naplněna rubrika např. Drahé kameny, může být nahrazena rubrikou Z historie hornické techniky aj.

Příspěvky

Příspěvky sestávají z textu (včetně souhrnu použité literatury), obrazových příloh a tabulek.

Texty

Redakce přijímá všechny příspěvky týkající se mineralogie a příbuzných věd. Rozsah příspěvků není omezen. V případě většího rozsahu lze příspěvek po dohodě s redakcí rozdělit a uveřejnit v několika číslech časopisu. Příspěvky nejsou honorovány. Text příspěvku by měl být členěn podle obvyklých kritérií, a to nejlépe následující formou:

 1. název práce
 2. jméno a příjmení autora či autorů bez titulů, adresa pracoviště či bydliště, popř. e-mailová adresa
 3. vlastní práce, rozsáhlejší příspěvky by měly být strukturované do kapitol
 4. souhrn literatury
 5. popisky k obrázkům či tabulkám

Příspěvek by měl být napsaný v některé z verzí textového editoru MS Word. Uvítáme řádkování 1,5, styl písma textu times new roman, velikost písma 12. Název příspěvku, autor, názvy kapitol, podkapitol a citovaná literatura by měly mít svůj styl. Text článku by neměl obsahovat „estetické úpravy“ typu odřádkování na koncích řádků, ruční dělení slov, mezery na začátku odstavce apod. Nemáte-li možnost poslat text elektronicky, můžete jej zaslat ve strojopisu. V tomto případě Vám text převedený do elektronické formy pošleme ke korektuře. Šablonu pro textový editor MS Word si můžete stáhnout zde

Při psaní textu se prosím vyvarujte zbytečného enterování, mezerování a ručního dělení slov. Nesmírně tak redakci usnadníte práci.

Souhrn literatury

Souhrn literatury na konci příspěvku je samostatnou kapitolou s názvem Literatura. Souhrn musí korespondovat s citacemi uvnitř vlastní práce. Do souhrnu se neuvádí literatura, která není v článku citovaná. Citace prací jsou řazeny abecedně podle následujícího scénáře:

Citace prací v časopisech

Novák P. (2008): Výskyt turmalínu u Bucholce. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy, 46, 188.
Novák P., Dvořák K. (2008): Výskyt turmalínu u Bucholce. – Minerál (Č. Budějovice), XVI, 4, 341-345.

Citace knih

Novák V. (2002): Topografická mineralogie jižních Čech 1966-1998. – Nakladatelství Jelmo, 1-359. Borovany.

Citace, které jsou součástí knihy

Punčochář M. (1992): Kašperské Hory. In Morávek P. et al. (1992): Zlato v Českém masívu. – Vydavatelství Českého geologického ústavu. Praha.

Citace konferenčních prací

Novák P. (2008): Výskyt turmalínu u Bucholce. – Sbor. přísp. Konference JčM Č. Budějovice - „Turmalíny a ostatní borosilikáty“ II, 107-114.

Obrazové přílohy

Obrazové přílohy a fotografie zasílejte ve formátu JPEG nebo TIFF. Optimální velikost obrázků je v horizontálním směru 167 mm při rozlišení 300 bodů na palec (dpi), nebo 1 980 pixelů. Minimální akceptovatelná velikost obrázků je 80 mm při rozlišení 300 dpi nebo 1000 pixelů v horizontálním směru. Pokud nemáte možnost poslat obrázky elektronicky, můžete je poslat v papírové podobě. Max. formát A4. Jejich převedené do digitální podoby zajistíme. Nevyžádané podklady nezasíláme zpět. V případě, že si nepřejete, aby bylo do vašich fotografií jakkoliv zasahováno, je nutné toto redakci sdělit. V opačném případě si vyhrazujeme právo zaslané fotografie upravit nebo provést výřez.

Tabulky

Důležité tabulky zpracujte v tabulkovém editoru MS Excel nebo textovém editoru MS Word. Tabulky neformátujte. Papírové tabulky do elektronické podoby převedeme. Tabulky s výsledky analýz vzhledem k povaze časopisu Minerál nebudeme zařazovat, jako výsledek mineralogického výzkumu postačí uveřejnit např. hlavní d-linie a relativní intenzity v případě práškové difrakce, mřížkové parametry dtto, empirický vzorec vypočtený na základě chemické analýzy apod.

Fotografie, obrázky a další grafiku nevkládejte do textu! V textu pouze uveďte odkaz (např. zde obr. 1) a veškeré soubory nechte jako samostatnou přílohu s příslušným názvem uvedeným v odkazu.

Zasílání příspěvků, komunikace s redakcí

Příspěvky v elektronické podobě (nejlépe komprimované ve formátu .zip) posílejte na e-mailovou adresu petr.welser@seznam.cz. V případě požadavku na zařazení příspěvku do některého z tematických čísel je vhodné obrátit se též na editora čísla (viz ediční plán). Nejzazší termín pro zaslání příspěvku je 2 měsíce před vyjitím čísla.

Příspěvky v papírové podobě posílejte na poštovní adresu Petr Welser, Jižní 533, 739 32 Řepiště, Česká republika.

Zasílání autorských výtisků

Každý autor či spoluautor článku má nárok na zaslání autorského výtisku čísla, ve kterém byl článek otištěn. Podmínkou je, že spolu s článkem obdžíme úplné poštovní adresy osob, kterým má být autorský výtisk zaslán. V případě, že úplné poštovní adresy spolu s článkem neobdržíme, autorský výtisk zaslán nebude.

Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů příspěvků, tabulek a obrázků včetně fotografií. Veškeré příspěvky jsou podrobeny jazykové a odborné korektuře. Dále si redakce vyhrazuje právo uveřejnit příspěvek na webových stránkách Jihočeského mineralogického klubu.

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: