Jak psát do Minerálu - pokyny pro autory

Časopis Minerál vychází 6x ročně, zpravidla na konci každého sudého měsíce. Tematická čísla sestavuje editor. Ediční plán (seznam témat a editorů) naleznete zde.

Struktura časopisu sestává ze šesti rubrik

 1. Minerály, lokality – hlavní rubrika. Do této rubriky přijímáme k uveřejnění veškeré práce týkající se minerálů a jejich lokalit (tuzemské i zahraniční).
 2. Drahé kameny – rubrika věnovaná drahým kamenům, jejich výskytu, zpracování či historii.
 3. Informace, kronika, listárna – rubrika informativní, upozorňuje na různé mineralogické akce, burzy, výstavy, vynikající či neobvyklé nálezy apod. Dále obsahuje recenze mineralogické a jiné příbuzné literatury, připomíná osobnosti a plní funkci fóra, do kterého můžete přispět svými náměty, podněty, kritikou či jinak.
 4. Tip na výlet – rubrika věnována nejen mineralogům a sběratelům, ale všem zájemcům, kteří se byť jen okrajově chtějí seznámit s problematikou geologických věd, a to především formou exkurzí a výletů na geologicky, mineralogicky či montanisticky významná nebo zajímavá místa.
 5. Fejeton, povídka, reportáž – rubrika učená pro Vaše zážitky z terénu nebo různých jiných akcí, ale také pro satirické nebo sarkastické a zejména neadresné upozornění na něco, co se vám líbí či nelíbí.
 6. Podivuhodné přírodní výtvory – rubrika seznamující čtenáře s geologicky zajímavými místy a přírodními památkami.

Rubriky časopisu Minerál lze i alternovat tak, že není-li naplněna rubrika např. Drahé kameny, může být nahrazena rubrikou Z historie hornické techniky aj.

Příspěvky

Příspěvky sestávají z textu (včetně souhrnu použité literatury), obrazových příloh a tabulek.

Texty

Redakce přijímá všechny příspěvky týkající se mineralogie a příbuzných věd. Rozsah příspěvků není omezen. V případě většího rozsahu lze příspěvek po dohodě s redakcí rozdělit a uveřejnit v několika číslech časopisu. Příspěvky nejsou honorovány. Text příspěvku by měl být členěn podle obvyklých kritérií, a to nejlépe následující formou:

 1. název práce
 2. jméno a příjmení autora či autorů bez titulů, adresa pracoviště či bydliště, popř. e-mailová adresa
 3. vlastní práce, rozsáhlejší příspěvky by měly být strukturované do kapitol
 4. souhrn literatury
 5. popisky k obrázkům či tabulkám

Příspěvek by měl být napsaný v některé z verzí textového editoru MS Word. Uvítáme řádkování 1,5, styl písma textu times new roman, velikost písma 12. Název příspěvku, autor, názvy kapitol, podkapitol a citovaná literatura by měly mít svůj styl. Text článku by neměl obsahovat „estetické úpravy“ typu odřádkování na koncích řádků, ruční dělení slov, mezery na začátku odstavce apod. Nemáte-li možnost poslat text elektronicky, můžete jej zaslat ve strojopisu. V tomto případě Vám text převedený do elektronické formy pošleme ke korektuře. Šablonu pro textový editor MS Word si můžete stáhnout zde

Při psaní textu se prosím vyvarujte zbytečného enterování, mezerování a ručního dělení slov. Nesmírně tak redakci usnadníte práci.

Souhrn literatury

Souhrn literatury na konci příspěvku je samostatnou kapitolou s názvem Literatura. Souhrn musí korespondovat s citacemi uvnitř vlastní práce. Do souhrnu se neuvádí literatura, která není v článku citovaná. Citace prací jsou řazeny abecedně podle následujícího scénáře:

Citace prací v časopisech

Novák P. (2008): Výskyt turmalínu u Bucholce. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy, 46, 188.
Novák P., Dvořák K. (2008): Výskyt turmalínu u Bucholce. – Minerál (Č. Budějovice), XVI, 4, 341-345.

Citace knih

Novák V. (2002): Topografická mineralogie jižních Čech 1966-1998. – Nakladatelství Jelmo, 1-359. Borovany.

Citace, které jsou součástí knihy

Punčochář M. (1992): Kašperské Hory. In Morávek P. et al. (1992): Zlato v Českém masívu. – Vydavatelství Českého geologického ústavu. Praha.

Citace konferenčních prací

Novák P. (2008): Výskyt turmalínu u Bucholce. – Sbor. přísp. Konference JčM Č. Budějovice - „Turmalíny a ostatní borosilikáty“ II, 107-114.

Obrazové přílohy

Obrazové přílohy a fotografie zasílejte ve formátu JPEG nebo TIFF. Optimální velikost obrázků je v horizontálním směru 167 mm při rozlišení 300 bodů na palec (dpi), nebo 1 980 pixelů. Minimální akceptovatelná velikost obrázků je 80 mm při rozlišení 300 dpi nebo 1000 pixelů v horizontálním směru. Pokud nemáte možnost poslat obrázky elektronicky, můžete je poslat v papírové podobě. Max. formát A4. Jejich převedené do digitální podoby zajistíme. Nevyžádané podklady nezasíláme zpět. V případě, že si nepřejete, aby bylo do vašich fotografií jakkoliv zasahováno, je nutné toto redakci sdělit. V opačném případě si vyhrazujeme právo zaslané fotografie upravit nebo provést výřez.

Tabulky

Důležité tabulky zpracujte v tabulkovém editoru MS Excel nebo textovém editoru MS Word. Tabulky neformátujte. Papírové tabulky do elektronické podoby převedeme. Tabulky s výsledky analýz vzhledem k povaze časopisu Minerál nebudeme zařazovat, jako výsledek mineralogického výzkumu postačí uveřejnit např. hlavní d-linie a relativní intenzity v případě práškové difrakce, mřížkové parametry dtto, empirický vzorec vypočtený na základě chemické analýzy apod.

Fotografie, obrázky a další grafiku nevkládejte do textu! V textu pouze uveďte odkaz (např. zde obr. 1) a veškeré soubory nechte jako samostatnou přílohu s příslušným názvem uvedeným v odkazu.

Zasílání příspěvků, komunikace s redakcí

Příspěvky v elektronické podobě (nejlépe komprimované ve formátu .zip) posílejte na e-mailovou adresu petr.welser@seznam.cz. V případě požadavku na zařazení příspěvku do některého z tematických čísel je vhodné obrátit se též na editora čísla (viz ediční plán). Nejzazší termín pro zaslání příspěvku je 1 měsíc před vyjitím čísla.

Příspěvky v papírové podobě posílejte na poštovní adresu Petr Welser, Jižní 533, 739 32 Řepiště, Česká republika.

Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů příspěvků, tabulek a obrázků včetně fotografií. Veškeré příspěvky jsou podrobeny jazykové a odborné korektuře. Dále si redakce vyhrazuje právo uveřejnit příspěvek na webových stránkách Jihočeského mineralogického klubu.

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: